English

معرفی‌ گروه‌ و‌ اهداف‌ آن

دکتر حمید حاتمی ملکی

رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت
دانشیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
محل کار: دانشکده کشاورزی - حوزه مدیریت پژوهشی
تلفن همراه: ۰۹۱۴۸۹۶۴۵۱۰
تلفن دفتر: ۰۴۱-۳۷۲۷۳۰۶۸
تلفن داخلی: ۳۱۹
hatamimaleki@maragheh.ac.ir  :ایمیل
 

اهداف گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت در راستای تحقق اهداف زیر فعالیت می نماید:

 

1افزایش نقش اساتید دانشگاه در انجام پروژه­ های کاربردی مورد نیاز کشور.

2- استفاده از توانایی­ ها و پتانسیل دانشگاه برای رفع نیازهای پژوهشی و فناوری و ارائه خدمات مشـاوره ­ای به دستگاه ­های اجرایی و صنایع کشور و استان.

3- ایجاد زمینه­ های لازم جهت تولید و رشد علم و فناوری مورد نیاز کشور با انجام پژوهش ­های تقاضا محور، مشتری­ گرا و اثربخش در جامعه و صنعت با در نظرگیری اهداف ملی و توسعه استان.

4- توسعه مفاهیم کارآفرینی در دانشگاه و آشنا نمودن دانشجویان به راههای ایجاد کسب و کار و روشهای کارآفرینی.